Ana Sayfa Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

GİZLİLİK POLİTİKASI

Üye; dilediği zaman kendisine ait kişisel verilerin izlenip izlenmediğini öğrenme, izlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin izlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bu verilerin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişiye iletilmesini isteme, İşlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme, Kanun’a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme hakkına sahiptir. gorevdeyim.com gizlilik, kişisel veri saklama-kullanım ve imha politikası ve Site kullanım şartları gibi konularda, keza müşteri-üyelerine sunacağı ürün, hizmet ve fırsatlarda, kampanya vb.lerinde gerekli görebileceği her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar; bu değişiklikler şirketimizce Siteden veya diğer uygun yöntemler ile duyurulduğu andan itibaren geçerli olur.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Söz konusu bu metin, gorevdeyim.com ‘un aktarılan kişisel verilerin korunması konusundaki temel bilgilere aşağıda yer verilmiştir. gorevdeyim.com, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) m. 10’dan ve ilgili sair mevzuat kapsamında, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında gerçek kişinin bilgilendirilmesi, aydınlatılması ve kişisel verilerin işlenmesi konusunda muvafakat verilmesi amacıyla tanzim edilmiştir. gorevdeyim.com Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar. Kişisel veriler ilgili mevzuatlar kapsamında gorevdeyim.com, sözleşmeye dayansın dayanmasın her türlü faaliyeti kapsamında işlenecektir. Kişisel veriler, e-ticaret faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla gerçek ve tüzel kişilerle, hissedarlarımızla, doğrudan / dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklarımızla; aracılık / acentelik sıfat? ile faaliyetlerini yürüttüğü şirketlerle ve resmi/idari makamlar ile gorevdeyim.com’un hizmet aldığı ya da hizmet almayı planladığı kişilerle paylaşılabilecektir. Kişisel veriler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile iş bu bilgilendirme ve muvafakat formu ve kanuna ve/veya sözleşmeye istinaden işlenmektedir. Verisi işlenen kişi gorevdeyim.com’ a başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışnda kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 7.maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir. Bu sebeple, Sitemize üye olduğunda sizden zorunlu olarak; Ad, Soyad, Mail adresi, Telefon numarası bilgilerini istiyoruz. Bunların haricinde daha iyi hizmet verebilmek için sunucularımız otomatik olarak; ip adresi, kullandığı tarayıcı ve dilleri kaydeder. Bunların bir kısmı üyelik için zorunlu olan, bir kısmı ise siz üyelerimizi daha iyi tanıyarak ileride size en uygun hizmeti verebilmemizi sağlayacak bilgilerdir.